Loading ....
Przedszkole nr 24 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 24 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa
tel/fax: (22) 826 42 65
e-mail: przedszkole.24@wp.pl

- Ustawy z dnia 7 września 1991r. – o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela / Dz. U. 2006 nr.97, poz. 674/ z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (Dz. U. z 2002r. Nr 51, poz.458 ze zm.),

- Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól (Dz.U. z 2001r. nr 61, poz. 624 z późn. zm.);

- Rozporządzenia MEN z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach / Dz. U.2003 nr 11 poz.114/

- Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji /Dz.U.2002. nr.23.poz 225 z późniejszymi zmianami/.

- Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych placówkach,/Dz. U. 2003 nr 6, poz.69/

- Rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki krajoznawstwa i turystyki /Dz. U. 2001 nr 135, poz.1516/

- Rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki /Dz. U.2002 nr 56, poz. 232/

- Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przenoszenia z jednych typów szkół do innych /Dz. U. 2004 nr 26, poz.232/

- Rozporządzenie o organizowaniu kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci – Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz nie dostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2005r. Nr 19 poz. 167);

- Rozporządzenie o nadzorze - Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1324),

- Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400)

- Rozporządzenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci – Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009r., w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009r. Nr 23 poz. 133);

- Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym - Dz. U. nr 214, poz. 1579, weszło w życie z dniem 1 grudnia 2007 r.

- Rozporządzenie MEN z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia.

- Statutu.

 

Pokaż informacje o artykule