Loading ....
Przedszkole nr 24 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 24 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa
tel/fax: (22) 826 42 65
e-mail: przedszkole.24@wp.pl

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Przedmiotem działalności przedszkola jest wychowanie i kształcenie dzieci w wieku 3-5 lat – do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 5 lat, powierzonych opiece przedszkola przez rodziców. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i potrzebami, rozwija zainteresowania i talenty. Wyrównuje szanse edukacyjne wychowanków, zapewnia opiekę specjalistów: logopedy i psychologa. Na życzenie rodziców w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe.

Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola, sporządzany przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Pokaż informacje o artykule