Loading ....
Przedszkole nr 24 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 24 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa
tel/fax: (22) 826 42 65
e-mail: przedszkole.24@wp.pl

-Dyrektor przedszkola - powołany na drodze konkursu przez organ prowadzący – między innymi kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, administracyjno – gospodarczą. Prezentuje przedszkole na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny, realizuje uchwały innych organów, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, dokonuje czynności prawnych w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

*

-Rada Pedagogiczna – tworzą ją dyrektor i zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele. Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy zatwierdzanie planów pracy przedszkola, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i opiniowanie. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

- organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

- wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

- propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ;

- przedszkolny zestaw programów;

- pracę dyrektora podczas dokonywania oceny jego pracy;

Rada pedagogiczna ustala swój regulamin na podstawie art. 43 ustawy o systemie oświaty – z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm.

Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane.

*

-Rada Rodziców – w jej skład wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci z wszystkich oddziałów – wybrani na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności – zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

Do ustawowych kompetencji Rady rodziców należy prawo występowania do dyrektora i rady pedagogicznej przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczna przedszkola, występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola w zakresie edukacji i wychowania oraz organizacji i jakości opieki nad wychowankami. Wszelkie uwagi i opinie rodziców uwzględniane są w pracy przedszkola.

Szczegółowe kompetencje poszczególnych organów Przedszkola nr 24 określa statut przedszkola.

Pokaż informacje o artykule